Binnen het project Biodivers boeren op Schiermonnikoog zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet. De belangrijkste stap is dat de zeven eilander melkveehouders een pilot hebben ingediend voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB richt zich op uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Hierin worden boeren beloond die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en daarin willen investeren. Dat is goed voor de boer én goed voor de omgeving.

In de periode december 2020 – februari 2021 zijn intensieve gesprekken gevoerd met de boeren over hun toekomstige, biodiverse bedrijfsvoering en hun keuze over extensivering van de melkproductie en het nemen van natuurvriendelijke maatregelen.

Naast de overeenstemming over de pilot, zijn er door de boeren ook onderling afspraken gemaakt over het leveren van melk aan de toekomstige zuivelhoeve. Omdat er eerst duidelijkheid moest komen over de landbouwkeuzes, zijn de zuivelplannen noodgedwongen wat naar de achtergrond verdwenen, maar vanaf nu wordt dit weer volop opgepakt. Er is nog altijd veel enthousiasme op en buiten het eiland om hiermee aan de slag te gaan. De boeren zien er naar uit om een eigen kaasmakerij op het eiland te realiseren.

Naast de zuivelambities ligt de komende focus op realisatie van het streefbeeld, die door de boeren gezamenlijk is opgesteld in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland. Er wordt een actieplan opgesteld. Een aantal van de maatregelen zullen al op relatief korte termijn uitgevoerd worden, omdat deze onderdeel zijn van de pilot.

 

Contact