Vanuit deze ambitie werken landbouw, natuur en onderwijs samen in de Regio Deal natuurinclusieve landbouw in Fryslân, Drenthe en Groningen. Deze Regio Deal werd in oktober 2019 officieel ondertekend en heeft als doel de omslag naar een landbouw die voedsel produceert én de omgeving versterkt. In acht proefgebieden: Schiermonnikoog, noordelijke Kleischil, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Drents Plateau, Friese veenweide en Friese kleiweide wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit, bodemkwaliteit, landschap en leefbaarheid. Tot en met 2023 is hiervoor € 20 miljoen beschikbaar.

Toekomstbeeld

Er is voor deze acht gebieden gekozen omdat ze aan de ene kant sterk van elkaar verschillen, terwijl binnen elk gebied juist een sterke samenhang is van gebiedskenmerken, zoals grondsoort, landschap, sociale samenhang en watersysteem. Per gebied wordt in een streefbeeld samen met onder andere betrokken agrariërs, inwoners, terreinbeheerders en natuurorganisaties bepaald waar het gebied over 10 jaar wil staan.

Onlangs vonden in de Friese kleiweide (de Greidhoeke), de noordelijke Kleischil (Fryslân en Groningen) en de Veenkoloniën weer de eerste fysieke bijeenkomsten plaats. Op Schiermonnikoog hebben deze bijeenkomsten al plaatsgevonden. Deze streefbeelden worden vervolgens uitgewerkt in actieplannen. Vervolgens kunnen projectvoorstellen worden ingediend om aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw. Hiervoor is geld uit de Regio Deal beschikbaar.

Grutsk!

De boeren op Schier laten zien dat het mogelijk is om zelf bij te kunnen dragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot en daarnaast een nieuw verdienmodel in de vorm van een zuivelcoöperatie op te zetten. Win-win en een aanpak om grutsk op te zijn! Een mooi en aansprekend voorbeeld dat ook landelijk veel aandacht krijgt.

Onderstaande afbeelding is het beste zichtbaar als u deze opent in een nieuw venster (rechtermuisknop: ”open afbeelding in nieuw venster”).

 

Contact